Den skattemæssige behandling af godtgørelser efter lige- og forskelsbehandlingsloven

Standard

Det konkluderes i artiklen, at skattemyndighedernes praksis i sager om godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 14 og forskelsbehandlingslovens § 7, der relaterer sig til fratræden, er i strid med gældende ret på baggrund af ordlyden i ligningslovens § 7 U, bestemmelsens forarbejder og Landsskatterettens fortolkning heraf i afgørelse af 20/12/2012.

Du kan finde artiklen her